Psychologické poradenství a gestalt terapie
v Mladé Boleslavi

Poskytované služby

 • Krizová intervence
 • Psychologické poradenství a terapie pro dospělé
 • Gestalt terapie zaměřená na sebepoznání, seberozvoj a osobnostní růst
 • Podpůrné terapeutické vedení pro děti školního věku a dospívající
 • Poradenství pro rodiče nejmenších dětí
 • Nácvik relaxačních metod
 • Zážitkové teambuildingové akce pro pracovní kolektivy a školní třídy

Krizová intervence je akutní psychologická pomoc v náročné životní situaci zaměřená na stabilizaci, zklidnění, získání náhledu na situaci a možnosti, jak ji zvládnout. Bývá krátkodobá, většinou
do deseti setkání. Akutní psychická krize může vyplývat z rozchodu, onemocnění, nehody, úmrtí blízké osoby, ztráty zaměstnání, změn v rodině a podobně. Každý z nás se někdy dostane
do situace, která je pro něj náročná, a v takové chvíli bývá projevem síly dokázat si říct o podporu.

Psychologické poradenství a terapie mohou být velmi různorodé podle potřeb konkrétního klienta. Jedná se o pravidelné terapeutické setkávání, ve kterém se zaměřujeme nejen na aktuální obtíže,
ale také na způsoby, jakými člověk navazuje vztahy se svým okolím a jak svůj svět "utváří".
Nejčastěji řešenými tématy jsou vztahové a partnerské problémy, nespokojenost v práci, stres, únava, psychosomatické potíže, závislosti, úzkost, obavy, pocity smutku, prázdnoty
či osamělosti, rozhodování o dalším směřování a podobně.
Terapie může sestávat pouze z několika sezení, nebo může trvat i několik let.

Seberozvoj popisuje touhu mnohých lidí po lepším poznání sebe sama a porozumění svým prožitkům. To, že sami sebe známe a přijímáme se takoví, jací jsme, vede ke klidnému, harmonickému životu i vyšší výkonnosti. Sebepoznávání je vždy dobrodružstvím,
kdy nikdy nevíme, co nás na cestě čeká, a odhalujeme skryté poklady.

S dětmi pracuji takovými formami, které jsou vhodné pro daný věk, často využívám
projektivních technik a terapie hrou, u starších dětí a dospívajících pak rozhovoru.
U klientů mladších 18 let je zapotřebí souhlas zákonných zástupců. Na prvním setkání se s rodiči domlouváme, jaké mají potřeby a očekávání od terapie, dál pak pracuji s dítětem samotným.
Častými potížemi jsou vrstevnické konflikty, agrese, vzdorovitost, obtíže při začleňování
do kolektivu třídy, úzkostnost, nejistota, obavy ze školy, šikana, výukové selhávání,
poruchy spánku, deprese a sebepoškozování, poruchy příjmu potravy.
Také děti prožívají mnohé zátěžové situace, jako je např. stěhování, onemocnění, rozvod rodičů
i jiné změny v rodině, k jejichž zvládnutí jim může pomoci terapeutické vedení.

U batolat a předškoláků kombinuji přímou práci s dítětem formou hry s konzultacemi s osobou, která o dítě pečuje. Malé děti citlivě reagují na veškeré změny ve svém nejbližším okolí,
a proto hrají rodiče důležitou roli při zvládání nejrůznějších těžkostí.
U nejmenších se objevují psychosomatické problémy (bolesti hlavy, bříška),
enuréza, noční děsy, zvýšená bázlivost, regrese, opoziční chování atd.

Relaxační techniky jsou v dnešním dynamickém světě vítanou metodou, jak rychle
načerpat nové síly uprostřed náročného dne, zkoncentrovat se a nechat odplynout starosti,
uvolnit a zklidnit své tělo i mysl. Je možno vyzkoušet více druhů relaxačních technik,
nejčastěji užívanými jsou autogenní trénink, 5P a progresivní relaxace.
K žádoucímu efektu je třeba nácvik pravidelně opakovat,
což může klient po zacvičení provádět i sám.

Adaptační kurzy, teambuilding. Podle potřeb zadavatele jsme schopni připravit
a realizovat programy pro skupiny, jejichž cílem je vzájemné poznání
účastníků a "stmelení" kolektivu. Využíváme zásad zážitkové
pedagogiky a do programu zařazujeme i outdoorové aktivity. Délka je
možná od několika hodin po několikadenní akce. Vhodné
pro třídní kolektivy, první ročníky středních a vysokých škol
i pro firmy. Cena těchto programů se odvíjí
od konkrétní náplně a délky trvání.


Dále spolupracuji s kolegy (Mgr. Hana Slánská, Mgr. Tomáš Slánský),
kteří kromě individuální terapie nabízí také následující služby:

 • párová a rodinná terapie
 • videotrénink interakcí
 • EEG biofeedback
 • testy profesní oritentace.
Více informací na Líp a líp.